Integritetspolicy

1.    Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring ”integritetspolicy” beskriver hur Myhres & Co, org.no: SE6611090488, Musselvägen 15, 43275 Träslövsläge, e-mail: info@myhrescoey.se (”Myhres & Co”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Myhres & Co, såsom besök på webbplats.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2.    Personuppgiftsansvarig
Myhres & Co är personuppgiftsansvarig för Myhres & Co:s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.    När behandlar vi dina personuppgifter?
 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
Myhres & Co samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en beställning hos Myhres & Co:s, använder dig av Myhres & Co:s tjänster, besöker Myhres & Co:s webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Myhres & Co. Informationen som samlas in från dig vid beställningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Myhres & Co och för att Myhres & Co ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4.    Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter Myhres & Co samlar in och behandlar om dig i egenskap av användare som genomför köp och använder våra tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Myhres & Co:s webbplats

5.    Varför hanterar vi personnummer.
 Vi behandlar endast personnummer när det är nödvändigt och klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vi använder personnummer för följande:

 • Radera personuppgifter avseende avlida och emigrerade personer,
 • Radera namn och adressuppgifter som har fått skyddad identitet, och
 • Säkerställa identitet vid begäran om t.ex. registerutdrag, rättelse och radering.

 
6.    Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Myhres & Co behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Myhres & Co dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund och användare av vår webbplats, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post avseende Myhres & Coe:s varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Uppfylla Myhres & Co:s rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, till exempel bokföringslagar, penningtvättlagen.
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster hos Myhres & Co.

7.    Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Myhres & Co sparar uppgifter om användare i högst 24 månader efter det att användaren senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Myhres & Co.
Myhres & Co kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Myhres & Cos rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.    Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.
Myhres & Co kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Myhres & Co samarbetspartners som vi behöver för att leverera tjänster eller köp av varor till dig. Tredje part som Myhres & Co lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Myhres & Co och Myhres & Co:s tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Myhres & Co:s avtal med dig som kund.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Myhres & Co om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Myhres & Co:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

9.    Var behandlar vi dina personuppgifter
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Myhres & Co vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

10. Sociala media
För närvarande kan du följa oss via Facebook, Instagram, LinkedIn och Pinterest. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Myhres & Co själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.

11. Ändring av integritetspolicy
Myhres & Co har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Myhres & Co kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Myhres & Co innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Myhres & Co via e-mail: info@myhresco.se

12. Skydd av dina personuppgifter.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Myhres & Co har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter
Myhres & Co ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Du har rätt att av begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig
 •  Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 •  Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Om du inte vill att Myhres & Co behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@myhresco.se När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Myhres & Co
Musselvägen 15
43275 Träslövsläge
E-mail: info@myhresco.se